1st Prize

The 1st prize will be sponsored by BECAMEX IDC

Sponsored by BECAMEX IDC  

Best technical

For the best app in term of technical level Cho sản phẩm hoàn thiện nhất về mặt kỹ thuật

Sponsored by BECAMEX IDC  

Most innovative

For the most innovative app, the prize is sponsored by VNPT. Cho sản phẩm sáng tạo nhất.

IBM Bluemix

Challenge: Create an app showing innovative use of Bluemix Prize: IBM cung cấp 1 Cloud Credit ðể build app trên 02 nền tảng của Cloud Platform trị giá 24,000$/nãm (gồm 12,000$ cho app chạy trên Bluemix & 12,000$ cho app chạy trên Softlayer) cho đội sử dụng Bluemix có sản phẩm tốt nhất với điều kiện: Đội đang có hoặc sẽ có trong vòng 1 năm kể từ khi cuộc thi kết thúc business license có giá trị từ 1 - 5 nãm.

Sponsored by IBM Bluemix