Who I Work With

Ilya Shkolnik
Developer
Pavel Murtazin
Designer
Kirill Davydov
Developer
atitkov
sfbaranov
Developer

References

Hackathons

Share this Profile